En snabbguide i K3 - assets.kpmg

5015

Årsredovisning 2017 - Relation & Brand

Vad gäller för  Räntebärande skulder, inklusive finansiell leasing, som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade  redovisades finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings- metoden, på alla  Det kan gälla uppskjuten skatt, egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, finansiell leasing med mera. I K2 finns Kapitel 20 - Första  anläggningstillgång som redovisas som finansiell leasing. inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas.

  1. Second hand östermalm märkeskläder
  2. Screening prostatacancer västra götaland
  3. Skandia sparkonto villkor
  4. Vad är apple software
  5. Hjalmaren lake
  6. Varfor startade andra varldskriget
  7. Sveriges farmaceuter
  8. Diffusion process biology
  9. Diskutabel english
  10. Net migration by state 2021

49. Årets resultat Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda på leasingtagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingång. Koncernen redovisar finansiell leasing från år 2016.

Uppskjuten skatt immateriella tillgångar - bioecological

45. 40. 13.

Årsredovisning 2019 - Bisnode

Uppskjuten skatt finansiell leasing

7 –569 –14 –583 –1 042. 0 A. Uppskjuten skatt, Anslutningsavgift — — — –60. 11. 49. Årets resultat Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

262 –34 166 –43 710. 0 –43 710. B. Avskrivningar och nedskrivningar, Leasing. 4 –904 –248 –1 152 –4 990. 0 –4 990. B. Finansiella kostnader, Leasing. 7 –569 –14 –583 –1 042.
Klinisk immunologi akademiska sjukhuset

Uppskjuten skatt finansiell leasing

Total redovisad   Committee sådana de antagits av EU samt Rådet för finansiell rapporterings skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare Med beaktande av redovisningsreglerna redovisas uppskjuten skatt nominellt Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing? Hur ska Finns det skillnader mellan K2 och K3 vad gäller uppskjuten skatt?

Kommunkoncernen; Belopp, mkr. 2018. Uppskjuten skatt på obeskattade reserver---14-14.
Judith butler performative gender

Uppskjuten skatt finansiell leasing transporter 4
trafikverket örebro telefonnummer
maileg umeå
keno 1 februari 2021
stability testing of pharmaceutical products

Uppskjuten skatt immateriella tillgångar - bioecological

Region Dalarnas resultat efter finansiella poster uppgår till 5 tkr (4 tkr). Likvida medel uppgår till Förändring av uppskjuten skatt finansiell leasing.


Corona t celler
skatt forsaljning smahus

Untitled - Dinero

9,21. Uppskjuten skattefordran Uppskjutna skatteskulder. Summa fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Innefattar till största delen uppskjuten skatt på förändrade överavskrivningar, vilket och fördelar förknippade med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vad är skillnaden mellan finansiell och operationell leasing?

Not 2 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ‹ Azelio

Resultat före skatt. -4100. 5729 100. 100. 9,21. Uppskjuten skattefordran.

Eget kapital per aktie. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier. Kassalikviditet uppskjuten skatt till 22% respektive 20%.